Kategorie

Produkty

To nejkvalitnější maso rozvážíme již 25 let.
Poradíme vám
Po - Pá 800 - 1700
607 104 633

Obchodní podmínky Maloobchod

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

SPOLEČNOSTI DOBRO, SPOL. S R. O. PRO MALOOBCHODNÍ PRODEJ ZBOŽÍ

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Koupě veškerého zboží ze sortimentu nabízeného společností DOBRO, spol. s r.o. (dále jen „Prodávající“) se řídí sjednanou kupní smlouvou mezi zákazníkem (dále jen „Kupujícím“, společně s Prodávajícím dále také jako „Smluvní strany“), který naplňuje definici spotřebitele obsaženou v ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a Prodávajícím.

1.2 Nedílnou součástí každé kupní smlouvy na zboží nabízené zákazníkům – spotřebitelům ze sortimentu nabízeného Prodávajícím jsou tyto Všeobecné prodejní a dodací podmínky pro maloobchodní prodej zboží (dále jen „VPDP“).  Tyto VPDP se uplatní pro všechny koupě a dodávky zboží v rámci maloobchodního prodeje u Prodávajícího.

1.3 Na jakékoliv zakoupené zboží týkající se maloobchodního prodeje zboží Kupujícímu – spotřebiteli se neuplatní ustanovení § 1820 až § 1839 občanského zákoníku, neboť předmětem kupní smlouvy je podle ustanovení § 1840 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku dodávka potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil.

1.4 Kupující prohlašuje, že:

– v případě objednávky přes e-shop je řádně registrován pod svojí pravou identitou do webového rozhraní e-shopu www.firmadobro.cz;

– je plně svéprávný, v případě omezené svéprávnosti je zastoupen zákonným zástupcem nebo opatrovníkem;

– veškeré údaje, které poskytuje Prodávajícímu, jsou přesné, správné a úplné;

– uzavřením a plněním povinností z uzavřené kupní smlouvy neporušuje jiné zákonné povinnosti nebo smluvní ujednání;

– zboží objednává a zakupuje jako spotřebitel, nikoliv jako podnikatel, tedy za účelem dalšího zpracování či prodeje koncovým zákazníkům,

– se před objednávkou zboží a uzavřením smlouvy seznámil s těmito VPDP, těmto porozuměl a v plném rozsahu je akceptuje.

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Kupní smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím je uzavřena na základě objednávky Kupujícího, kterou Prodávající Kupujícímu potvrdí. Objednávku sděluje Kupující Prodávajícímu osobně, prostřednictvím e-shopu ve webovém rozhraní www.firmadobro.cz telefonicky nebo písemně poštou, e-mailem nebo faxem). Prodávající Kupujícímu objednávku potvrdí stejným způsobem, jakým mu byla sdělena Prodávajícím, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

2.2 Z každé objednávky Kupujícího musí být zřejmé (a) jaké zboží z aktuálního sortimentu Prodávajícího si kupující objednává, (b) jaké množství zboží si Kupující objednává, (c) v jaké lhůtě Kupující požaduje dodávku objednávaného zboží, (d) do jakého místa Kupující požaduje dodat objednané zboží, (e) jméno a příjmení Kupujícího nebo jeho zástupce pověřeného k přejímce zboží.

2.3 Kupující má právo zrušit ze závažných důvodů svoji objednávku nejpozději 12 hodin před datem dodávky. Objednávka může být zrušena pouze na základě písemného oznámení o zrušení doručeného Prodávajícímu. V případě zrušení objednávky ze strany Kupujícího není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody, která mu v souvislosti s objednávkou vznikla.

2.4 Prodávající má právo zrušit ze závažných důvodů objednávku 12 hodin dní před datem expedice. Objednávka musí být zrušena zasláním písemného oznámení o zrušení. Toto oznámení musí být podepsáno osobou oprávněnou k zastupování Prodávajícího (pro vyloučení jakýchkoliv pochybností je touto osobou myšlen jakýkoliv jednatel nebo jakýkoliv obchodní zástupce Prodávajícího).

2.5 V případě objednávky zaslané Kupujícím prostřednictvím formuláře v e-shopu Prodávajícího na webových stránkách www.firmadobro.cz dojde k uzavření kupní smlouvy v okamžiku doručení potvrzení objednávky Prodávajícím na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím. Náležitosti objednávky uvedené v čl. 2.2 VPDP musí být zachovány, jinak Prodávající Kupujícímu objednávku nepotvrdí.

 

 1. DODÁVKY OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ

3.1 Prodávající je povinen dodat Kupujícímu nebo jím pověřené třetí osobě veškeré objednané zboží v množství stanoveném v příslušné objednávce.

 

3.2 Při dodávce zboží do místa určeného Kupujícím je objednané zboží dodáváno v dohodnuté lhůtě. Veškeré dodávky se uskutečňují ze strany Prodávajícího s výhradami a omezeními, které vyplývají z událostí mimo kontrolu Prodávajícího, zejména nastalými v silniční dopravě. O těchto událostech, pokud nastanou, je Prodávající povinen Kupujícího bezodkladně informovat.

 

3.3 Dokladem o dodání a množstevní přejímce objednaného zboží je daňový a dodací doklad potvrzený oprávněnými zástupci Prodávajícího a Kupujícího. Kupující je povinen Prodávajícímu písemně potvrdit dodané zboží dle objednávky podpisem na příslušný daňový a dodací doklad. Jedno vyhotovení daňového a dodacího dokladu vždy obdrží Kupující.

 

3.4 Kupující je při přejímce dodávaného zboží ze strany Prodávajícího povinen zkontrolovat množství zboží, případné množstevní nedostatky zboží je povinen vytknout okamžitě při přejímce, před podpisem daňového a dodacího dokladu. V případě rozporu mezi údaji o netto hmotnosti na obalech zboží a hmotností zboží uvedené na daňovém a dodacím dokladu je rozhodující skutečná hmotnost, resp. hmotnost ověřená vážením při přejímce zboží. V takovém případě je Prodávající Kupujícímu povinen doručit bez zbytečného odkladu jakýmikoliv prostředky opravený daňový a dodací doklad.

 

3.5 Převzetím zboží Kupující přebírá nebezpečí škody na věci, resp. na dodávaném zboží.

 

 1. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1 Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu za dodané zboží kupní cenu ve lhůtě uvedené v čl. 4.4 nebo 4.5 těchto VPDP. Kupní cena je dána násobkem jednotkové ceny příslušného produktu uváděného v aktuálním produktovém katalogu Prodávajícího nebo na e-shopu ve webovém rozhraní www.firmadobro.cz (v Kč bez DPH) a skutečně dodaného množství (váhy) zboží, není-li v aktuálním produktovém katalogu nebo v e-shopu Prodávajícího k datu učinění objednávky uvedeno jinak. Vedle kupní ceny je Prodávající oprávněn Kupujícímu vyúčtovat dopravu zboží ze skladu Prodávajícího do místa určeného Kupujícím.

 

4.2 Prodávající vyúčtuje Kupujícímu každou jednotlivou dodávku zboží na daňovém a dodacím dokladu týkajícím se dodávky objednaného zboží. Kupující je povinen zkontrolovat správnost údajů v uvedeném dokladu, zejména týkající se množství a kupní ceny. Pokud dodané množství a cena souhlasí s potvrzenou objednávkou, potvrdí tuto skutečnost zástupce Kupujícího přímo na daňový a dodací doklad. Datem zdanitelného plnění se rozumí datum dodání zboží Kupujícímu.

 

4.3 Každý daňový a dodací doklad za zboží musí obsahovat náležitosti dle obecně závazných právních předpisů. K cenám zboží a služeb Prodávající účtuje DPH dle právních předpisů platných a účinných v den uskutečnění zdanitelného plnění a Kupující je povinen takto určenou DPH Prodávajícímu zaplatit.

 

4.4 Nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak, je každá faktura splatná bezodkladně po předání zboží v hotovosti. Příjem hotovosti je zástupce Prodávajícího Kupujícímu povinen na požádání písemně potvrdit na daňový a dodací doklad.

 

4.5 Pokud je mezi Smluvními stranami ve zvláštní smlouvě dohodnuta delší doba splatnosti, je Kupující oprávněn tuto platbu provést bezhotovostně na bankovní účet Prodávajícího. Kupní cena za zboží je v takovém případě zaplacená, pokud je fakturovaná částka připsána na bankovní účet Prodávajícího.

 

4.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou každého peněžitého dluhu Kupujícího vůči Prodávajícímu činí úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky denně.

 

4.7 V případě prodlení Kupujícího s úhradou kterékoli splatné pohledávky Prodávajícího je Prodávající oprávněn pozastavit další dodávky na již potvrzené objednávky a případné další objednávky Kupujícího odmítnout do té doby, dokud nebudou veškeré splatné pohledávky Kupujícím uhrazeny.

 

 1. ZÁRUČNÍ USTANOVENÍ

 

5.1 Prodávající prohlašuje, že zboží dodávané Kupujícímu je bez právních vad.

 

5.2 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že dodané zboží je v souladu s kupní smlouvou, má jakost a užitné vlastnosti kupní smlouvou požadované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro zboží takového typu obvyklé, odpovídá požadavkům právních předpisů a je dodáno v množství podle kupní smlouvy.

 

5.3 Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost vymezenou vyznačením data spotřeby na obalu dodaného zboží v souladu se zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, v platném a účinném znění, a příslušnými prováděcími právními předpisy.

 

5.4 S ohledem na povahu dodávaného zboží Smluvní strany sjednávají, že Kupující je oprávněn reklamovat kvalitativní vady zboží výhradně v následujících lhůtách:

 

 1. a) zjevné vady zboží musí být vytknuty ihned, tj. při přejímce zboží. Jedná se zejména o vady obalu bránící dalšímu zamýšlenému užití zboží, zjevné senzorické vady nebo neodpovídající teplotu zboží při jeho dodávce.

 

 1. b) skryté vady zboží

musí být Kupujícím reklamovány do 12 hodin od převzetí zboží Kupujícím.

 

Pokud Kupující vytkne Prodávajícímu jakoukoliv vadu zboží později než ve lhůtách uvedených v tomto odst. 5.4, ztrácí záruku za jakost a Prodávající nemá za takové vady odpovědnost.

 

5.5 Rozhodnutí o dispozici s reklamovaným zbožím zůstává plně na uvážení Prodávajícího. Zamražení chlazeného zboží nebo likvidace zboží je možná pouze po předchozím písemném souhlasu Prodávajícího, jinak Prodávající za reklamované zboží neodpovídá.

 

5.6 Veškeré vratky zboží musí být předem nahlášeny Prodávajícímu, a to písemně, e-mailem nebo telefonicky. Vracené zboží musí kvůli jeho identifikaci splňovat následující náležitosti:

– zboží je zabaleno v původním obalu s originálním štítkem,

– každý druh je označen popisem dle daňového a dodacího dokladu,

– je přiložena kopie původního daňového a dodacího s vyznačením vraceného množství u konkrétní položky.

 

5.7 Kupující bere na vědomí, že žádný zaměstnanec či zástupce Prodávajícího není oprávněn převzít vracené zboží, které nesplňuje náležitosti uvedené v bodě 5.6 těchto VPDP.

 

 1. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A VYŠŠÍ MOC

 

6.1 Každá Smluvní strana vyvine maximální úsilí, k tomu, aby nedošlo k porušení kupní smlouvy, či vyvine maximální úsilí k nápravě takového porušení.

 

6.2 Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za jakékoliv nesplnění svých závazků podle této Smlouvy, pokud toto nesplnění bylo způsobeno (i) vyšší mocí nebo okolnostmi, jež vylučují odpovědnost stran, nebo (ii) porušení povinnosti druhé strany (včetně povinnosti poskytnout součinnost). Obě Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí a spolupracují v dobré víře tak, aby se minimalizovaly pro obě dvě strany negativní následky jakéhokoli zásahu vyšší moci nebo okolností vylučujících odpovědnost vyskytující se na straně jedné ze smluvních stran.

 

6.3 Nároky z odpovědnosti za porušení kupní smlouvy nejsou ovlivněny skončením či ukončením platnosti kupní smlouvy, pokud nastalá situace vznikne ještě před skončením/ukončením platnosti kupní smlouvy.

 

 1. DOBA PLATNOSTI A UKONČENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

7.1 Každá kupní smlouva může být ukončena kdykoliv po vzájemné písemné dohodě stran.

 

 1. ROZHODNÉ PRÁVO

 

8.1 Veškeré kupní smlouvy, jejichž součástí jsou tyto VPDP, se řídí právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

 

8.2 K rozhodování sporů mezi stranami jsou věcně a místně příslušné obecné soudy České republiky.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

9.1 Veškeré změny kupních smluv, jejichž součástí jsou tyto VPDP, mohou být provedeny pouze písemně, není-li v těchto VPDP výslovně uvedeno jinak. Takové změny se stávají nedílnou součástí příslušné kupní smlouvy.

 

9.2 Neplatnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli ustanovení těchto VPDP nebo kterékoliv kupní smlouvy nejsou dotčeny další ustanovení těchto VPDP nebo příslušné kupní smlouvy, která zůstane v plné platnosti a účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že neplatné nebo nevymahatelné ustanovení nahradí platným a vymahatelným ustanovením, které bude co nejblíže k vůli smluvních stran a to takovým způsobem, aby byla zachována podstata a účel této Smlouvy.

 

9.3 V případě, že kterékoli ustanovení těchto VPDP je nebo se stane nebo bude shledáno neplatným, neúčinným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost, účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení těchto VPDP. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení platným, účinným a vymahatelným ustanovením, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. V případě, že kterékoli ustanovení těchto VPDP bude shledáno zdánlivým (nicotným), zavazují se Smluvní strany obsah takového zdánlivého ustanovení dodatečně vyjasnit, a jeho vadu tak odstranit; vliv takové vady na ostatní ustanovení této Smlouvy se posoudí obdobně podle tohoto odst. 9.3.

 

9.4 Smluvní strany dále pro výklad této Smlouvy výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku (výklad výrazu k tíži toho, kdo jej použil jako první).

 

9.5 Kupující souhlasí s tím, že Prodávající (či jím pověřená osoba) je oprávněn zpracovávat ve smyslu zákona osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, titul, adresa bydliště, email, telefonní číslo, e-mail, a to pro účely správy a plnění této Smlouvy a pro veškeré právní účely související s činností dle této Smlouvy. Prodávající se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě této Smlouvy poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v platném znění.

 

V Mochově dne 1. dubna 2024

 

DOBRO, spol. s r.o.

 

_________________________

Ing. Ema Douděrová

jednatelka

Produkt přidán do košíku.