Kategorie

Produkty

To nejkvalitnější maso rozvážíme již 25 let.
Poradíme vám
Po - Pá 800 - 1700
607 104 633

Zásady ochrany osobních údajů

GDPR Úvod – Osobní údaje

Informace pro naše obchodní partnery (zákazníky, dodavatele), kontaktní osoby v souladu s Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů
(dále jen „GDPR“). Informace pro zaměstnance je poskytována samostatně.

ÚVOD

Správcem osobních údajů je společnost Dobro spol. s r. o., se sídlem Mochov, 5. května 297, PSČ 250 87, IČO: 16556089 (dále jen Dobro). Hlavním předmětem podnikání společnosti je nákup a prodej chlazeného a mraženého masa, uzenin a masných produktů z celého světa.

V této informaci jsou uvedeny základní účely zpracování osobních údajů našich partnerů (fyzických osob) nebo zaměstnanců, zástupců a jiných kontaktních osob našich obchodních partnerů. Popsán je rozsah těchto údajů a přehled práv subjektů údajů (včetně kontaktu pro žádosti subjektů údajů).

OSOBNÍ ÚDAJE

Podle čl. 4 GDPR jsou osobními údaji veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále „subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat. Právnické osoby tedy nemají osobní údaje.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPOLEČNOST ZPRACOVÁVÁ

Společnost Dobro zpracovává při své podnikatelské činnosti zejména tyto kategorie osobních údajů:

 1. identifikační a adresní údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa (bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa), u fyzické osoby podnikatele i obchodní firma či dodatek připojený ke jménu, sídlo podnikání a IČO;
 2. elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, ID datové schránky;
 3. jiné elektronické údaje: IP adresa, lokační údaje, údaje předané z internetového prohlížeče zákazníka atd.;
 4. další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, fakturovaná částka atd.;
 5. informace o bonitě a důvěryhodnosti: záznamy o plnění platebních povinností včetně informací z veřejných rejstříků.

a to obchodních partnerů (fyzických osob) nebo jejich zaměstnanců, zástupců (fyzických osob) nebo osobní údaje dalších fyzických osob, pokud tyto ručí za závazky našich obchodních partnerů (identifikační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje s ohledem na jejich majetkovou situaci). Společnost Dobro získává osobní údaje, které zpracovává, přímo od svých obchodních partnerů, třetích osob nebo z veřejně dostupných zdrojů.

ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů může Dobro zpracovávat osobní údaje pouze tehdy, pokud k tomu má odpovídající právní základ. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR

oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení) podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování výše uvedených osobních údajů je sjednání plnění příslušné smlouvy (např. nájemní, kupní apod.), zajištění a vymáhání závazků, vedení obchodní komunikace a korespondence nebo plnění zákonných povinností (daňové evidence, dodržování předpisů ohledně praní špinavých peněz nebo dodržování mezinárodních sankcí). Tam, kde to připouští zákon, kontaktujeme naše zákazníky za účelem přímého marketingu (zasílání hromadných obchodních sdělení podle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti). Pro tyto výše uvedené účely není třeba souhlas se zpracováním osobních údajů, resp. souhlas není na místě, protože právním základem pro zpracování osobních údajů je uzavření a plnění smlouvy nebo oprávněný zájem společnosti Dobro. Souhlas je třeba pouze pro zasílání dalších marketingových sdělení.

EVIDENCE KAMEROVÉHO SYSTÉMU

V rámci provozovny Dobro jsou umístěny kamery s uchováváním záznamu osob vstupujících do provozovny Dobro. Účelem pořizování záznamu je ochrana majetku společnosti Dobro, zaměstnanců, případně i dalších osob. Právním základem pro zpracování osobních údajů jsou tedy oprávněné zájmy těchto osob. Záznam kamerového systému na provozovně je uchováván maximálně 10 dnů, což je nezbytná doba, která slouží k odhalení konkrétního protiprávního jednání, zejména krádeže.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávání osobních údajů je prováděno v prostorách společnosti Dobro automatizovaně prostřednictvím výpočetní techniky a manuálně formou listinné kartotéky nebo spisu, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci, kteří takové údaje potřebují ke své práci. V rámci zpracování osobních údajů byla přijata technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, a to i po ukončení zpracování osobních údajů.

Práva subjektů osobních údajů

 1. Právo na informace a přístup k osobním údajům
  Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup k jeho osobním údajům. V souladu se zákony o ochraně osobních údajů mají nositelé práv také právo obdržet kopii jakýchkoli informací, které o nich společnost uchovává ve vhodném formátu (elektronicky nebo jinak).
 2. Oprava, výmaz a omezení zpracování
  Subjekt údajů má právo dále požadovat opravu nebo výmaz jeho osobních údajů, popřípadě omezit jejich zpracování, jakož i právo dané GDPR na přenositelnost osobních údajů.
 3. Právo vznést námitku
  Za splnění zákonných požadavků má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování svých údajů, pokud jsou zpracovávány za účelem oprávněných zájmů Správce nebo jiné osoby.

Bližší podmínky použití těchto práv vyplývají z příslušných právních předpisů (zejm. článků 15 až 21 GDPR) s tím, že ne u každého dílčího zpracování (u každého samostatného účelu uvedeného výše) jsou všechna tato práva garantována.

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZPRACOVATELÉ

Zpracovatelé

Osobní údaje obchodních partnerů (fyzických osob) nebo jejich zaměstnanců, zástupců, ručitelů apod. může společnost Dobro sdílet se zpracovatelem, ovšem pouze v rámci výše uvedených účelů a pouze s vybranými zaměstnanci pro plnění jejich pracovních povinností (např. správa pohledávek, plnění zákonných povinností apod.). Zaměstnanci společnosti Dobro jsou proškoleny ohledně Zásad zpracování osobních údajů a jsou vázání k mlčenlivosti ohledně osobních údajů, pokud s nimi při své práci přicházejí do kontaktu nebo se podílí na zpracování. Osobní údaje nejsou předávány mimo EU.

Poskytovatelé služeb a dodavatelé

Osobní údaje mohou být předány i dalším externím partnerům a poradcům společnosti Dobro (např. právníkům, auditorům, bankám, pojišťovnám, poskytovatelům IT řešení apod.), pokud pro to bude existovat oprávněný zájem společnosti Dobro nebo třetí osoby.

Všeobecné

Dále mohou být osobní údaje obchodních partnerů předány zejména státním institucím, pokud to vyplývá z právního předpisu (např. v případě kontrolních orgánů, včetně finančního úřadu, exekutorů, insolvenčních správců apod.).

DOBA ZPRACOVÁNÍ

Zpracování výše uvedených osobních údajů bude probíhat pouze po dobu nezbytnou pro naplnění účelu (či účelů), pro který (které) byly shromážděny. V zásadě se tak budou tyto údaje zpracovávat jen po dobu trvání smluvního vztahu, případně po delší dobu z důvodu oprávněného zájmu společnosti Dobro (obrana v soudním sporu, vymáhání pohledávek apod.).

PORUŠENÍ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě jakéhokoli porušení systémů Dobro, které má dopad na bezpečnost osobních údajů bude Dobro co nejdříve informovat dotčený subjekt (nebo subjekty) o povaze takového porušení, možných následcích a opatřeních přijatých k nápravě situace v souladu s postupy společnosti a příslušnými právními předpisy.

STÍŽNOSTI A KONTAKT

Subjekt údajů může za účelem uplatnění svých práv v oblasti ochrany osobních údajů kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů buď telefonicky na čísle 314 007 113 nebo mailem na dobro@firmadobro.cz. Subjekt údajů má právo podat stížnost ohledně nakládání s jeho údaji přímo Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI O SOULADU S GDPR

V případech, na které dopadá tato Informace, není nutná úprava smluvního vztahu s ohledem na GDPR. Tato informace je umístěna na webových stránkách společnosti Dobro a současně slouží jako proklamace Správce, že osobní údaje svých obchodních partnerů (fyzických osob), jejich zaměstnanců nebo zástupců a dalších kontaktních osob zpracovává v souladu s GDPR a je připravena reagovat na žádosti subjektů osobních údajů. Pokud obchodní partner zpracovává pro naši společnost osobní údaje podle našich pokynů jako zpracovatel (např. osobní údaje našich zaměstnanců, zákazníků nebo jiných fyzických osob), anebo naopak, pak je třeba uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů mezi správcem a zpracovatelem. Jedná se zejména o smlouvy na dodávky IT řešení, vedení mzdové agendy apod. V takovém případě bude/byl obchodní partner kontaktován, pokud je třeba smlouvu doplnit nebo změnit.

 

V Mochově 23. října 2020

Produkt přidán do košíku.