Kategorie

Produkty

To nejkvalitnější maso rozvážíme již 25 let.
Poradíme vám
Po - Pá 800 - 1700
607 104 633

Obchodní podmínky Velkoobchod

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY

SPOLEČNOSTI DOBRO, SPOL. S R. O.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Koupě veškerého zboží ze sortimentu nabízeného společností DOBRO, spol. s r.o. (dále jen „Prodávající“) se řídí sjednanou kupní smlouvou mezi zákazníkem (dále jen „Kupujícím“, společně s Prodávajícím dále také jako „Smluvní strany“) a Prodávajícím.

1.2 Nedílnou součástí každé kupní smlouvy na zboží ze sortimentu nabízeného Prodávajícím jsou tyto Všeobecné prodejní a dodací podmínky (dále jen „VPDP“).  Tyto VPDP se uplatní pro všechny koupě a dodávky zboží u Prodávajícího.

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Kupní smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím je uzavřena na základě objednávky Kupujícího, kterou Prodávající Kupujícímu potvrdí. Objednávku sděluje Kupující Prodávajícímu osobně, telefonicky nebo písemně poštou, e-mailem, faxem nebo on-line přes e-shop. Prodávající Kupujícímu objednávku potvrdí stejným způsobem, jakým mu byla sdělena Prodávajícím, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Objednávky učiněné přes e-shop musí být potvrzeny e-mailem Prodávajícího dle odst. 2.5 VPDP.

2.2 Z každé objednávky Kupujícího musí být zřejmé (a) jaké zboží z aktuálního sortimentu Prodávajícího si Kupující objednává, (b) jaké množství zboží si Kupující objednává, (c) v jaké lhůtě Kupující požaduje dodávku objednávaného zboží, (d) do jakého místa Kupující požaduje dodat objednané zboží.

2.3 Kupující má právo zrušit ze závažných důvodů svoji objednávku nejpozději 12 hodin před datem dodávky. Objednávka může být zrušena pouze na základě písemného oznámení o zrušení doručeného Prodávajícímu. V případě zrušení objednávky ze strany Kupujícího není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody, která mu v souvislosti s objednávkou vznikla.

2.4 Prodávající má právo zrušit ze závažných důvodů objednávku 12 hodin dní před datem expedice. Objednávka musí být zrušena zasláním písemného oznámení o zrušení. Toto oznámení musí být podepsáno osobou oprávněnou k zastupování Prodávajícího (pro vyloučení jakýchkoliv pochybností je touto osobou myšlen jakýkoliv statutární zástupce nebo jakýkoliv obchodní zástupce Prodávajícího).

2.5 V případě objednávky zaslané Kupujícím prostřednictvím formuláře v e-shopu Prodávajícího na webových stránkách www.firmadobro.cz dojde k uzavření kupní smlouvy v okamžiku doručení potvrzení objednávky Prodávajícím na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím. Náležitosti objednávky uvedené v odst. 2.2 VPDP musí být zachovány, jinak Prodávající Kupujícímu objednávku nepotvrdí.

 

 1. DODÁVKY OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ

3.1 Prodávající je povinen dodat Kupujícímu nebo jím pověřené třetí osobě veškeré objednané zboží v množství stanoveném v příslušné objednávce.

 

3.2 Při dodávce zboží do místa určeného Kupujícím je objednané zboží dodáváno v dohodnuté lhůtě. Veškeré dodávky se uskutečňují ze strany Prodávajícího s výhradami a omezeními, které vyplývají z událostí mimo kontrolu Prodávajícího, zejména nastalými v silniční dopravě. O těchto událostech, pokud nastanou, je Prodávající povinen Kupujícího bezodkladně informovat.

 

3.3 Kupující je povinen zajistit v místě určeném Kupujícím pro dodání zboží přítomnost osoby, která je oprávněna zastupovat Kupujícího a objednané zboží převzít. Osoba oprávněná zastupovat Kupujícího v příslušném daňovém a dodací dokladu dle odst. 3.4 VPDP potvrdí, že je oprávněna zastupovat Kupujícího. V případě, že Prodávající předá objednané zboží v místě určeném Kupujícímu osobě, která o sobě prohlásí, že je osobou oprávněnou zastupovat Kupujícího a převzetí zboží potvrdí na daňový a dodací doklad alespoň svým podpisem, případně i razítkem Kupujícího,  bylo zboží  řádně předáno Kupujícímu. Jednání takové osoby plně zavazuje Prodávajícího.

 

3.4 Dokladem o dodání a množstevní přejímce objednaného zboží je daňový a dodací doklad potvrzený oprávněnými zástupci Prodávajícího a Kupujícího. Kupující je povinen Prodávajícímu písemně potvrdit dodané zboží dle objednávky podpisem na příslušný daňový a dodací doklad. Jedno vyhotovení daňového a dodacího dokladu vždy obdrží Kupující.

 

3.5 Kupující je při přejímce dodávaného zboží od Prodávajícího povinen zkontrolovat množství zboží a sjednanou jednotkovou cenu dodaného zboží, případné množstevní nedostatky zboží nebo sjednané jednotkové ceny je povinen vytknout okamžitě při přejímce, před podpisem daňového a dodacího dokladu. V případě rozporu mezi údaji o netto hmotnosti na obalech zboží a hmotností zboží uvedené na daňovém a dodacím dokladu je rozhodující skutečná hmotnost, resp. hmotnost ověřená vážením při přejímce zboží. V takovém případě je Kupující povinen do daňového a dodacího dokladu provést opravu hmotnosti dodaného zboží a kupní ceny tak, že škrtne uvedenou hmotnost a jednotkovou kupní cenu, uvede ručně hmotnost ověřenou vážením a novou kupní cenu vycházející z potvrzené objednávky, určenou násobkem této hmotnosti a jednotkové ceny zboží.  Tuto opravu výslovně potvrdí svým podpisem jak zástupce Kupujícího, tak zástupce Prodávajícího. Opravu je nutné provést, jak do vyhotovení daňového a dodacího dokladu určeného pro Kupujícího, tak do vyhotovení určeného pro Prodávajícího. Prodávající je povinen doručit Kupujícímu bez zbytečného odkladu jakýmikoliv prostředky opravený daňový a dodací doklad.

 

3.6 Kupující je povinen Prodávajícímu vždy vrátit veškeré vratné obaly od objednaného zboží (přepravky, palety). Pokud Kupující poruší uvedenou povinnost, je povinen Prodávajícímu nahradit smluvní pokutu, která bude určena následujícím způsobem: za každou nevrácenou přepravku E2 částku 150,- Kč, za každou nevrácenou plastovou paletu H1 částku 2.200,- Kč a za každou nevrácenou EURO paletu částku 250,- Kč. Smluvní pokuta je splatná do 5 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

 

3.6 Převzetím zboží Kupující přebírá nebezpečí škody na věci, resp. na dodávaném zboží.

 

 1. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1 Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu za dodané zboží kupní cenu ve lhůtě uvedené v odst. 4.4, 4.5 nebo 4.6 těchto VPDP. Kupní cena je dána násobkem jednotkové ceny příslušného produktu uváděného v aktuálním produktovém katalogu Prodávajícího (v Kč bez DPH) a skutečně dodaného množství (váhy) zboží, není-li v aktuálním produktovém katalogu Prodávajícího uvedeno jinak. Vedle kupní ceny je Prodávající oprávněn Kupujícímu vyúčtovat dopravu zboží ze skladu Prodávajícího do místa určeného Kupujícím.

 

4.2 Prodávající vyúčtuje Kupujícímu každou jednotlivou dodávku zboží prostřednictvím daňového a dodacího dokladu. Kupující je povinen zkontrolovat správnost údajů v uvedeném dokladu, zejména týkající se množství a kupní ceny. Pokud dodané množství a cena souhlasí s potvrzenou objednávkou, potvrdí tuto skutečnost zástupce Kupujícího přímo na daňový a dodací doklad. Datem zdanitelného plnění se rozumí datum dodání zboží Kupujícímu.

 

4.3 Každý daňový a dodací doklad za zboží musí obsahovat náležitosti dle obecně závazných právních předpisů. K cenám zboží a služeb Prodávající účtuje DPH dle právních předpisů platných a účinných v den uskutečnění zdanitelného plnění a Kupující je povinen takto určenou DPH Prodávajícímu zaplatit.

 

4.4 Nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak, je každá faktura splatná bezodkladně po předání zboží v hotovosti. Příjem hotovosti je zástupce Prodávajícího Kupujícímu povinen na požádání písemně potvrdit na daňový a dodací doklad. V případě, že Kupující odmítne uhradit Prodávajícímu fakturu za dodané zboží v hotovosti při přejímce zboží, Prodávající není povinen předat Kupujícímu objednané zboží. Kupující je pak povinen uhradit Prodávajícímu cenu dopravy objednaného zboží ze skladu Prodávajícího na místo určené Kupujícím a zpět a zároveň nahradit škodu vzniklou Prodávajícímu zmařením přejímky zboží. Prodávající je oprávněn v takovém případě také oprávněn  odstoupit od příslušné kupní smlouvy.

 

4.5 Je-li objednané zboží dodáváno třetí osobou odlišnou od Prodávajícího (přepravcem), nesmí Kupující přepravci zaplatit kupní cenu v hotovosti. Pokud Kupující zákaz uvedený v předcházející větě poruší, Prodávající na platbu Kupujícího přepravci nebude brát zřetel a je oprávněn požadovat zaplacení kupní ceny v plném rozsahu po Kupujícím. V takovém případě je Kupující povinen uhradit kupní cenu bezhotovostně na základě Prodávajícím vystavené faktury. Kupní cena za zboží je v takovém případě zaplacená, pokud je fakturovaná částka připsána na bankovní účet Prodávajícího. Kupující je povinen uhradit kupní cenu ve lhůtě splatnosti uvedený na příslušné faktuře).

 

4.6 Pokud je mezi Smluvními stranami v separátní smlouvě dohodnuta delší doba splatnosti, je Kupující povinen tuto platbu provést bezhotovostně na bankovní účet Prodávajícího, a to nejpozději v den splatnosti uvedeném na faktuře. Kupní cena za zboží je v takovém případě zaplacená, pokud je fakturovaná částka připsána na bankovní účet Prodávajícího. Kupující je oprávněn uhradit kupní cenu v hotovosti při přejímce, za podmínek uvedených v odst. 4.4 a 4.5 VPDP.

 

4.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou každého peněžitého dluhu Kupujícího vůči Prodávajícímu činí úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky denně.

 

4.8 V případě prodlení Kupujícího s úhradou kterékoli splatné pohledávky Prodávajícího je Prodávající oprávněn pozastavit další dodávky na již potvrzené objednávky a případné další objednávky Kupujícího odmítnout do té doby, dokud nebudou veškeré splatné pohledávky Kupujícím uhrazeny.

 

 1. ZÁRUČNÍ USTANOVENÍ

 

5.1 Prodávající prohlašuje, že zboží dodávané Kupujícímu je bez právních vad.

 

5.2 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že dodané zboží je v souladu s kupní smlouvou, má jakost a užitné vlastnosti kupní smlouvou požadované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro zboží takového typu obvyklé, odpovídá požadavkům právních předpisů a je dodáno v množství podle kupní smlouvy.

 

5.3 Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost vymezenou vyznačením data spotřeby na obalu dodaného zboží v souladu se zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, v platném a účinném znění, a příslušnými prováděcími právními předpisy.

 

5.4 S ohledem na povahu dodávaného zboží Smluvní strany sjednávají, že Kupující je oprávněn reklamovat kvalitativní vady zboží výhradně v následujících lhůtách:

 

 1. zjevné vady zboží musí být vytknuty ihned, tj. při přejímce zboží. Jedná se zejména o vady obalu bránící dalšímu zamýšlenému užití zboží, zjevné senzorické vady nebo neodpovídající teplotu zboží při jeho dodávce.

 

 1. skryté vady zboží musí být Kupujícím reklamovány do 12 hodin od převzetí zboží Kupujícím.

 

 

5.5 Pokud Kupující vytkne Prodávajícímu jakoukoliv vadu zboží později než ve lhůtách uvedených v tomto odst. 5.4, ztrácí záruku za jakost a Prodávající nemá za takové vady právní odpovědnost.

 

5.6 Rozhodnutí o dispozici s reklamovaným zbožím zůstává plně na uvážení Prodávajícího. Zamražení chlazeného zboží nebo likvidace zboží je možná pouze po předchozím písemném souhlasu Prodávajícího, jinak Prodávající za reklamované zboží neodpovídá.

 

5.7 Veškeré vratky zboží musí být předem nahlášeny Prodávajícímu, a to písemně, e-mailem nebo telefonicky. Vracené zboží musí kvůli jeho identifikaci splňovat následující náležitosti:

 1. zboží je zabaleno v původním obalu s originálním štítkem,
 2. každý druh je označen popisem dle daňového a dodacího dokladu,
 3. je přiložena kopie původního daňového a dodacího s vyznačením vraceného množství u konkrétní položky.

 

5.8 Kupující je při vrácení zboží povinen prokázat, že zboží po celou dobu skladoval za podmínek uvedených na obalu vráceného zboží a tyto podmínky je povinen zajistit i po celou dobu procesu vrácení zboží. Nejsou-li podmínky skladování zboží dodrženy, Prodávající nemůže posoudit oprávněnost reklamace a takovou reklamaci nemůže uznat, toto bere Kupující na vědomí.

 

5.9 Kupující bere na vědomí, že žádný zaměstnanec či zástupce Prodávajícího není oprávněn převzít vracené zboží, které nesplňuje náležitosti uvedené v odst. 5.7 a 5.8 těchto VPDP.

 

 1. SMLUVNÍ POKUTY, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A VYŠŠÍ MOC

 

6.1 V případě, že Kupující poruší svoji povinnost zaplatit Prodávajícímu včas kupní cenu za zboží v souladu s bodem 4.1 VPDP, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení se splněním této povinnosti až do zaplacení. Pro vyloučení pochybností se Smluvní strany dohodly, že smluvní pokutu je možno požadovat vedle úroku z prodlení sjednaného v odst. 4.7 těchto VPDP.

 

6.2 Kupující je oprávněn požadovat nad rámec souhrnné částky smluvní pokuty náhradu škody, pokud způsobená škoda celkovou souhrnnou částku smluvní pokuty převyšuje.

 

6.3 Každá Smluvní strana vyvine maximální úsilí, k tomu, aby nedošlo k porušení kupní smlouvy. V případě, kdy již k porušení kupní smlouvy došlo, vyvine Smluvní strana maximální úsilí k nápravě takového porušení.

 

6.4 Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za jakékoliv nesplnění svých závazků podle této Smlouvy a není povinna zaplatit žádnou smluvní pokutu zajišťující splnění těchto povinností, pokud toto nesplnění bylo způsobeno (i) vyšší mocí nebo okolnostmi, jež vylučují odpovědnost stran, nebo (ii) porušení povinnosti druhé strany (včetně povinnosti poskytnout součinnost). Obě Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí a spolupracují v dobré víře tak, aby se minimalizovaly pro obě dvě strany negativní následky jakéhokoli zásahu vyšší moci nebo okolností vylučujících odpovědnost vyskytující se na straně jedné ze smluvních stran.

 

6.5 Nároky na zaplacení smluvní pokuty podle těchto VPDP nebo nároků z odpovědnosti za porušení kupní smlouvy nejsou ovlivněny skončením či ukončením platnosti kupní smlouvy, pokud porušení povinnosti, které má za následek vznik nároku, nastalo ještě před skončením/ukončením platnosti kupní smlouvy.

 

 1. DOBA PLATNOSTI A UKONČENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

7.1 Každá kupní smlouva může být ukončena kdykoliv po vzájemné písemné dohodě stran.

 

 1. ROZHODNÉ PRÁVO, ROZHODČÍ DOLOŽKA

 

8.1 Veškeré kupní smlouvy, jejichž součástí jsou tyto VPDP, se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012, občanským zákoníkem, v platném znění.

 

8.2 Smluvní strany se dohodly, že všechny případné majetkové spory, vzniklé mezi nimi z právních vztahů, založených jakoukoliv kupní smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejíž součástí jsou tyto VPDP, nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o platnost, výklad, realizaci či zánik jakékoliv kupní smlouvy, budou rozhodnuty v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů jediným rozhodcem, JUDr. Jaroslavem Jenerálem, IČO: 87512629, zapsaným na seznamu rozhodců, kteří mohou být určeni rozhodčí doložkou pro rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv, vedeným Ministerstvem spravedlnosti ČR pod pořadovým číslem 27, doručovací adresa Klimentská 36, 110 00 Praha 1, www.spotrebitelskyrozhodce.cz, jeneral@spotrebitelskyrozhodce.cz. Rozhodčí řízení bude probíhat na základě písemných podkladů a vyjádření předaných účastníky řízení bez ústního jednání. Poplatek za rozhodčí řízení činí 3 % z hodnoty sporu, minimálně však 5.000,- Kč.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

9.1 Veškeré změny kupních smluv, jejichž součástí jsou tyto VPDP, mohou být provedeny pouze písemně, není-li v těchto VPDP výslovně uvedeno jinak. Takové změny se stávají nedílnou součástí příslušné kupní smlouvy.

 

9.2 Neplatnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli ustanovení těchto VPDP nebo kterékoliv kupní smlouvy nejsou dotčeny další ustanovení těchto VPDP nebo příslušné kupní smlouvy, která zůstane v plné platnosti a účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že neplatné nebo nevymahatelné ustanovení nahradí platným a vymahatelným ustanovením, které bude co nejblíže k vůli smluvních stran a to takovým způsobem, aby byla zachována podstata a účel této Smlouvy.

 

9.3 V případě, že kterékoli ustanovení těchto VPDP je nebo se stane nebo bude shledáno neplatným, neúčinným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost, účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení těchto VPDP. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení platným, účinným a vymahatelným ustanovením, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. V případě, že kterékoli ustanovení těchto VPDP bude shledáno zdánlivým (nicotným), zavazují se Smluvní strany obsah takového zdánlivého ustanovení dodatečně vyjasnit, a jeho vadu tak odstranit; vliv takové vady na ostatní ustanovení této Smlouvy se posoudí obdobně podle tohoto odst. 9.3.

 

9.4 Smluvní strany si nepřejí, aby ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku při výkladu jednotlivých ustanovení těchto VPDP byly před dispozitivními ustanoveními zákona upřednostňovány obchodní zvyklosti zachovávané obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění kupních smluv, jejichž součástí jsou tyto VPDP, ani dosavadní nebo budoucí praxe zavedená mezi Smluvními stranami. Smluvní strany dále pro výklad této Smlouvy výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku (výklad výrazu k tíži toho, kdo jej použil jako první).

 

V Mochově dne 1. dubna 2024

 

DOBRO, spol. s r.o.

_________________________

Ing. Ema Douděrová

jednatelka

Produkt přidán do košíku.